English Slovensky


Odlišnosť zdrojov tvorivého procesu herca a tanečníka

17 - 28 jún 2013 / Nový Priestor / Bratislava

Filozofia

Výskum budú viesť skúsení pedagógovia a zároveň tvorcovia Matej Matejka /Grotovského Inštitút, Studio Matejka (SK/PL) - fyzické divadlo a Milan Kozánek /Tanečná spoločnosť Artyci (SK) - súčasný tanec. Bude nadväzovať na ich predchádzajúce skúseností, či už v ich spoločnom výskume v Grotovskom Inštitúte vo Vroclavy, v rokoch 2011-2012, alebo z ich samostatného tvorivého hľadania. Spoločne ich zaujíma otázka: „Je dnes v novom divadle nevyhnutné definovať interpreta ako tanečníka alebo herca?“   Výskum je zameraný na objavovanie kreatívnych zdrojov v procese tvorby tanečníka a herca. Zameriame sa na potenciál vo svojom počiatku, keď sa akcia ešte len rodí. Budeme sa venovať rôznym aspektom premeny prvotného impulzu pre akciu do tvorby materiálu. Pomocou nasmerovania interpreta k väčšej citlivosť pri vnímaní a načúvaní podnetov, otvoríme cesty k rôznym postupom tvorby umeleckého materiálu. Tým zároveň objavíme v čom môže byť tvorivý proces herca a tanečníka odlišný a v čom rovnaký. Prebudíme väčšiu vnímavosť k anatómii tela, ktorá nám tak umožní lepšie vnímať svoj fyzický potenciál a oslobodí interpretov k väčšiemu experimentovaniu s obsahom a formou.  

Od tohto štádia hľadania zdrojov pre tvorbu sa výskum v ďalšej fáze posunie ku skúmaniu dramaturgie a dramaturgických postupov.  Pre lepšiu špecifikáciu tejto problematiky sa budeme opierať o termíny „dramaturgia herca, tanečníka“,  „naratívna dramaturgia“ a „organická dramaturgia“. Tieto termíny sme prevzali od významného divadelného režiséra Eugénia Barbu, pretože najlepšie vystihujú podstatu tejto oblasti výskumu. Inšpiráciou nám bude jeho posledná kniha „On Directing and Dramaturgy. Burning the House“, vydaná v roku 2010.

Výskum ukončí neformálna prezentácia, po ktorej bude priestor na diskusiu, výmeny názorov a skúseností.

Podmienka účasti výskumu

Výskum je určený pre skúsených umelcov v oblasti divadla alebo tanca. Podmienkou účasti na výskume je absolvovanie aspoň jedného workshopu vedeného Matejom Matejkom alebo Milanom Kozánkom. Ďalej požadujeme poslanie profesionálneho CV a motivačného listu, fotografia. Poslednou podmienkou je zúčastniť sa celého výskumu.

Účastnícky poplatok

148 Euro (v cene je zahrnutá účasť na výskume, drobné občerstvenie a obedy)

Miesto

Nový Priestor, Picztoriho palác, Bratislava
www.novypriestor.com

Prihlášky

Posledný deň prihlasovania 30.4. 2013
info@novypriestor.com