English Slovensky

" Zunino učení chápu jako permanentní psychosomatické a sociální vzdělávání, ať už se účastním jediné lekce či celého semináře. Je to něco, co mě nabíjí a popohání k vývoji nejen v tanci, ale i v běžném životě, který je neodmyslitelný. A to mě na tom baví."
Radana Kodetová (Praha)

New Dance

Moje tanečné hodiny sú zamerané najmä na využívanie prirodzeného prevedenia pohybu ľudského tela. Vychádzam z fascinácie, že telo je aj pri malej svalovej a mentálnej námahe schopné vykonať tanečný pohyb, ktorého vizuálny výsledok je zaujímavý, pestrý, príjemný a o nič chudobnejší ako pri iných tanečných technikách.

Jednou z ciest k tomuto cieľu je hlbšie uvedomenie si stavby ľudského tela cez anatómiu, ako aj hlbšie uvedomenie si prevedenia pohybu. Pracujem s určitými poznatkami z pohybovej metódy 'Axis Sylabus', techniky Josého Limóna, release, Alexandrovej techniky, jogy, aikido, kontaktných improvizácií a shiatsu.

Pozornosť sústreďujem na :

Na základe využitia všetkých týchto momentov sa snažím vzďaľovať od navyknutých pohybových modelov a objavovať stále nové.

Kompozícia

Hodiny kompozície majú voľný, tvorivý charakter. Nejde o technický tréning, pretože už samo slovo kompozícia (zostavovanie, skladanie, usporiadanie prvkov) je tvorivým procesom, ktorý môžeme prirovnať k hre.

Môj záujem sa sústreďuje na :

Kompozície môžu byť rovnako prínosom pre mladých choreografov, ako aj pre tanečníkov.

Improvizácie

Improvizácia je proces, pri ktorom sa práve v danom okamihu tvorí pohyb. Pohyb, ktorý je obrazom danej situácie, nálady či vzdelania tanečníka.

          

Improvizácia učí tanečníka lepšiemu vnímaniu seba samého, lepšiemu vnímaniu okolitého sveta, situácie, atmosféry...., učí ho schopnostiam ako cit pre priestor, čas, kontrast, spoluprácu, učí ho pohotovosti a tím v neposlednej rade rozvíja aj jeho intelekt.

           

Improvizácia je určitým spôsobom hrou s pôvodnými inštinktami a taktiež možnosťou objavovania a rozvíjania vlastného pohybového potenciálu.

           

Rozvoj improvizačných schopností tanečníka je rovnako dôležitý ako rozvoj technický či výrazový. Aj improvizácii sa však treba učiť a ja na svojich hodinách chcem ponúknuť tanečníkom ako do 'sveta' improvizácií preniknúť a pocítiť jeho príjemnú stránku.

Kontaktná improvizácia

Kontaktná improvizácia je pre mňa spôsob medziľudskej komunikácie, kde dvaja a viacerí ľudia prídu spolu do fyzického kontaktu a cez odovzdanie sa spoločnej reči pohybu vytvárajú tanečný dialóg. V kontaktnej improvizácii nie je nič vopred pripravené, isté, partneri nevedia kam a ako ich daná situácia odnesie. Telo pracuje s rôznymi nepredpokladanými situáciami, a preto tanečník reaguje inštinktívne. Improvizácia tak učí tanečníka cítiť telo ako jeden celok, s ktorým musí byť pripravený pohybovať sa ktorýmkoľvek smerom okamžite. Učí ho zároveň spolupráci s ostatnými ľuďmi, dôvere, sebadôvere, otvorenosti voči celku a v neposlednom rade pokore. A navyše to môže byť aj zábava. 

Shiatsu pre tanečníkov

Shiatsu je fyzická terapia, založená na tradičnom východnom liečiteľstve. Hlavným princípom je poznanie a používanie energie (Ki): energia prúdi telom dráhami (meridiánmi), ktoré spájajú časti tela a orgánový systém. Meridiány zrkadlia podmienky a stav fyziologických funkcií, rovnako ako aj stav mentálny a emocionálny. Svojim širokým prístupom má harmonizujúci účinok na telo i myseľ. Uvoľňuje napätie i bolesť a posiľuje telo ku schopnosti liečiť sa samé. Preto sa Shiatsu používa ako prevencia, ale aj na uľavenie akútnej bolesti. Poskytuje možnosť sebareflexie a jeho zmyslom je aj podnietenie nás samých k zmene životného štýlu.

Shiatsu je kombináciou vedomostí a intuície, rovnako ako je tanec spojením techniky a slobody v improvizácii. Preto je medzi tanečníkmi obľúbené a je pre nich veľmi vhodné. Na základe vlastnej skúsenosti ako tanečnice, zo shiatsu techník a akupresúrnych bodov vyberám práve tie, ktoré sú pre tanečníkov najužitočnejšie (pomoc pri bolesti kolien, chrbtice, svalov, šliach, fyzická únava).

Dancing Shiatsu 

Shiatsu ma fascinuje preto, lebo mi otvorilo nové dvierka pri objavovaní súvislostí v ľudskom tele, ktoré ako tanečnica dennodenne používam.

Hodiny začínajú cvičeniami na stimuláciu a pocítenie energie, nasledujú cvičenia podporujúce rozprúdenie energie pozdĺž meridiánov. Samotné „dancing shiatsu“ spočíva v hľadaní nového pohybu a nového pocitu pri pohybe vychádzajúce z poznatkov o meridiánoch a ich súvislostiach; z poznatkov o teórii o piatich elementoch, ktorá sa dá zaujímavým spôsobom pretransformovať do pohybu. V podstate ide o hodinu „liečivých“ tanečných improvizácií, pri ktorých telo i myseľ objavia nové dimenzie.

 

Anatómia pre tanečníkov

Anatomické znalosti nám pomáhajú lepšie rozumieť svojmu telu, objavovať jeho nové pohybové možnosti, efektívne ho pri tanci používať, a tým si šetriť energiu a vyhýbať sa úrazom. Poznať svoje telo a správne ho používať, je základom tanečníka. Hodiny sa skladajú z teoretických informácií v spojitosti s názornými pohybovými a obrazovými ukážkami, ktoré sa potom dajú využiť v praxi. (Kompletná výuka kostrového a svalového aparátu trvá 25 hodin.)


Pedagogické skúsenosti

2009 - trvá

2009

2008 - trvá

2008 - trvá

2008

2007 - trvá

2007 - 2008

2006 - 2008

2005 - trvá

2003 - 2007

2001

2001 - 2008

2000 - 2002

1998 - 2003

1998 - 2001

1997 - 2002

1997 - trvá

1997 - 2000

1997-99

1996-98

1995

1994 - 1995

1992 - 1994

pedagogické možnosti Milan            

tanec na horách